U11

In­for­ma­tio­nen

Funk­ti­on Na­me Te­le­fon E‑Mail
Trai­ner Gerd Reu­tel­hu­ber
Trai­ner Pe­ter Schmoll

Trai­nings­zei­ten

Wo­chen­tag Uhr­zeit Ort
Mitt­woch 17:00 bis 18:00 Uhr Thei­len­ho­fen

nach oben